Byggnadsarea, BYA

Byggnadsyta är byggnadens utvändiga mått, längd x bredd. Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Man säger också ibland måttet på "platta på mark".

Vid beräkning av byggnadsarea ska inte följande räknas in:

  • Normalt takutsprång (~ 50 cm),
  • Yttertrappa vid entré,
  • Mindre skärmtak i anslutning till entré,
  • Balkonger/uteplatser över 5 m från marknivån,
  • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån exempelvis ljusschakt, källaryttertrappa.

 
Steg 1
 
1-Plan
1,5-Plan
2-Plan